lunedì 10 gennaio 2011

Snow on the bench
Esercitando il mio occhio!
...
Exercising my eye!